Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Maximize Your Life 

Algemene Bepalingen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en behandelingen die door of namens Maximize Your Life worden verzorgd. In deze Algemene voorwaarden wordt Maximize Your Life aangeduid met “MYL”.

MYL heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, indien een wijziging in de omstandigheden haar daartoe noodzaakt.

Definities:

Behandeling: Coach sessie, hypnose, In-Flow, Raymedy of enige andere (individuele) behandeling op afspraak.

Behandelaar: De persoon die de behandeling uitvoert.

Klant: De natuurlijke persoon die de behandeling ondergaat.

Training: Training, opleiding, cursus, workshop of enige andere bijeenkomst met als doe het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

Trainer: De persoon die de training uitvoert.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan de training deelneemt en/of de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot de training is gesloten.

Overeenkomst:

Een overeenkomst met MYL komt tot stand door het invullen, al dan niet elektronisch inleveren bij MYL van een inschrijfformulier, een aanmelding via email, telefoon of via de website www.maximizeyourlife.nl.

De deelnemer/klant gaat door de ondertekening of indiening van een inschrijfformulier, bevestiging per email, aanmelding per telefoon of via de website akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Indien een deelnemer/klant een optie op een training neemt, dan is dat zowel voor MYL als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op de training/behandeling. Een optie kan genomen worden voor een door MYL omschreven periode.

Toepasselijkheid:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten, producten en (rechts)handelingen tussen MYL en de deelnemer/klant.

Prijzen:

Alle prijzen van MYL zijn exclusief BTW.

Wijzigingen van overheidswege in het BTW tarief geven de deelnemer/klant geen recht op kosteloze beëindiging van de overeenkomst.

Tenzij elders anders staat aangegeven, zijn in de prijzen voor de training/behandeling de volgende onderdelen niet inbegrepen: maaltijden, dranken, overnachtingen, vervoer van en naar de locatie, thuisbehandelingen en thuisbehandelset.

Behandeling:

De klant maakt een afspraak voor de behandeling. De behandeling zal ongeveer anderhalf uur duren.

De betaling dient contant of per pin transactie te worden voldaan direct aansluiten aan de behandeling. Na de behandeling krijgt de klant een factuur. Indien zo overeengekomen dient de factuur binnen twee weken te worden voldaan.

Uitleen van goederen (onder andere thuisbehandelset) door MYL aan de klant:

De klant verplicht zich de goederen te controleren op compleetheid, afwezigheid van schade en goede werking. De klant zal de goederen met voorzicht gebruiken.

De klant zal de goederen binnen 2 dagen na einde van de thuisbehandeling en/of I-Health sessies retourneren aan en bij MYL en heeft de verplichting schade en of vermissing te melden aan MYL. Het in gebreke blijven van de klant met betrekking tot het retourneren van de thuisbehandelset binnen 2 dagen na het einde van de thuisbehandeling en/of I-Health sessie kan resulteren in huur kosten van de apparatuur. De huurkosten per week voor een thuisbehandelset zijn €75 exclusief btw.

De klant is verantwoordelijk voor de goede zorgen van de goederen vanaf het tijdstip van uitgifte tot het inleveren. Tevens is de klant verantwoordelijk voor de betaling bij schade en of vermissing.

MYL zal de klant binnen 7 dagen na retourneren van de goederen een factuur sturen bij schade en of vermissing geconstateerd door de klant of door MYL.

De kosten voor reparatie zullen per incident bepaald worden. Vervanging van de apparatuur exclusief BTW, bij onherstelbare schade, zijn: Complete set €250, Blauwe koffer €50,00, 2x grijze kabel €18, beamer €42,50, Ezi-Light €150, Raycer €150, USB kabel €5, Adapter €5.

Annuleren van de behandeling door MYL: 

MYL heeft het recht om zonder enige consequenties de aanvangstijd, datum of locatie van de behandeling te wijzigen.

Annulering van de behandeling door de klant:

Bij annulering korter dan 2 dagen voor de behandeling is de klant het volledige bedrag van de behandeling verschuldigd.

Bij annulering langer dan 2 dagen voor de behandeling is de klant geen vergoeding verschuldigd.

Training:

Na het aanmelden van de training door de deelnemer wordt de rekening via de email verstuurd en verzekerd de deelnemer zich, nadat de betaling is voldaan, op deze manier van deelname aan de training.

De deelnemer kan aangeven in termijnen te willen betalen. Indien akkoord door MYL zal een betalingsregeling worden afgesproken en verplicht de deelnemer zich zorg te dragen voor de continuïteit van de betalingen.

Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door MYL is ontvangen, kan MYL de deelname aan de training ontzeggen, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

De deelnemer is, bij niet tijdige betaling, verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan MYL.

Ondertekening van de opdrachtbevestiging door de deelnemer leidt tot de verplichting van betaling, ongeacht op welke manier de deelnemer de training beëindigd of afrond.

MYL heeft het recht de deelnemer bij het in gebreke blijven van de betaling van de deelname kosten uit te sluiten van de training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

De voor deelneming verschuldigde bedragen moeten voor aanvang van de training zijn voldaan.

Annulering of wijziging van de training door MYL:

MYL behoudt zich het recht voor om de training te annuleren of samen te voegen met een andere groep, zonder jegens de deelnemer gehouden te zijn tot vergoeding van welke, door de deelnemer reeds gemaakte of nog te maken schade of kosten dan ook.

Als de training wordt gewijzigd of geannuleerd, zal MYL de deelnemer hieromtrent met spoed schriftelijk via de email in kennis stellen.

MYL zal in overleg met de deelnemer de training eenmalig naar een andere datum mogen verplaatsen. Indien geen andere datum beschikbaar is, zal bij totale annulering van de training het betaalde bedrag minus de administratie kosten binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

MYL heeft het recht om zonder enige consequenties de aanvangstijd, datum of locatie van de training te wijzigen.

MYL heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van de deelnemer aan de training te weigeren. MYL zal dan de door de deelnemer betaalde deelname kosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

Annulering van de training door de deelnemer:

Annulering van de training door de deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden. Deze annulering zal door MYL ook schriftelijk worden bevestigd. De datum van de ze bevestiging is bepalend voor de bekering van de annuleringskosten.

Bij annulering van een reguliere training die niet in het kader van een bijzondere actie en/of tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden, zijn er voor de deelnemer geen kosten verschuldigd, indien de annulering plaatsvindt binnen twee dagen na inschrijving.

Bij annulering van een reguliere training die niet in het kader van een bijzondere actie en/of tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden, is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs aan MYL verschuldigd met een minimum van €50 wanneer geannuleerd wordt in de periode van 2 dagen na de inschrijving tot een maand voor de aanvang van de training.

Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de training dient de deelnemer het volledige inschrijfgeld (100%) aan MYL te voldoen.

Wanneer de deelnemer zich heeft ingeschreven voor meerdere trainingen, geldt de datum van aanvang van de eerste training als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Annulering van een training die in het kader van een bijzondere actie en/of tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden verantwoordelijkheden:

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/klant om de data van de training/behandeling na inschrijving vast te leggen en tijdig aanwezig te zijn.

De behandeling zal per email of telefonisch worden bevestigd door MYL. De klant zal de gevraagde en benodigde gegevens per omgaande en ruim voor de behandeling, via de email aan MYL toesturen.

Minimaal één week voor aanvang van de training krijgt de deelnemer van MYL een herinnering. Wanneer de deelnemer niet minimaal een weel voor aanvang van de training een herinnering van MYL heeft gekregen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om hierover contact met MYL op te nemen.

Het niet ontvangen van de herinnering is geen geldige reden voor de deelnemer om niet tijdige aanwezig te zijn om de training bij te wonen of te annuleren. Er vindt in dit geval geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Algemene voorwaarden onmiddellijke beëindiging:

MYL kan de overeenkomst met de deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen als:

–       Eén der partijen in staat van faillissement wordt verklaard.

–       Aan één der partijen (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend

–       Op één der partijen het wettelijke schuldsaneringsregime WSNP van toepassing wordt verklaard.

–       Eén der partijen in liquidatie treedt, ophoudt haar statutaire doel na te streven en/of haar rechtspersoonlijkheid verliest.

Wanneer de overeenkomst om één van de hierboven genoemde redenen door MYL wordt beëindigd ontstaat daardoor geen verplichting voor MYL om de schade te vergoeden die de andere partij als gevolg van die beëindiging lijdt. Evenmin is MYL onder die omstandigheden gehouden de deelnemer het reeds verschuldigde cursusgeld kwijt te schelden en/of terug te betalen.

Algemene voorwaarden vervanging van de trainer:

MYL draagt er zorg voor dat bij de training minimaal één trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd de trainer te vervangen voor een andere trainer.

Algemene voorwaarden vervanging deelnemer/klant:

Indien de deelnemer is verhinder deel te nemen aan de gehele training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training wordt aangemeld bij MYL en voldoet aan de toelatingseisen. De kosten hiervoor bedragen €250 exclusief BTW.

De oorspronkelijke deelnemer is hoofdelijk voor deze kosten aansprakelijk naast de persoon door wie hij/zij zich laat vervangen.

Indien de klant verhinderd is deel te nemen aan de behandeling, is vervanging door een andere persoon niet mogelijk.

Algemene voorwaarden aansprakelijkheid/klachtenprocedure:

MYL spant zich in om de gegeven behandeling/training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

MYL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer/klant, ontstaan op weg van of naar dan wel tijdens de bijgewoonde training.

MYL is tegenover deelnemer/klant slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de (training)kosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

MYL is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

MYL is niet aansprakelijk in het geval deelnemer/klant, of een derde, de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Op de overeenkomst en de relatie met de deelnemer/klant is het Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluiten aan de Nederlandse rechter te beoordeling voorgelegd.

Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten over de training/behandeling moeten binnen vier weken na deelname schriftelijk bij MYL zijn ingediend bij gebreken waarvan het recht om te klagen is vervallen.

Algemene voorwaarden geheimhouding en vertrouwelijkheid:

Door de deelnemer/klant verstrekte informatie wordt door MYL, diens personeel en voor MYL werkzame personen vertrouwelijk behandeld. MYL conformeert zich aan de geldende privacywetgeving,

Algemene voorwaarden persoonsgegevens/beeldmateriaal:

De deelnemer is, door aanvaarding van deze algemene voorwaarden, ermee bekend en gaat ermee akkoord dat zijn (persoon)gegevens en die van zijn organisatie door MYL worden bewaard en in voorkomende gevallen worden gebruikt om hem via telecommunicatie of andere middelen te informeren over andere activiteiten en/of producten en diensten. De deelnemer kan tegen deze op deze wijze gebruiken van deze gegevens schriftelijk bezwaar maken.

MYL mag de opgeslagen (persoon)gegevens van de deelnemer en zijn organisatie altijd gebruiken om na te gaan of aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is voldaan.

MYL behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal te maken van door haar georganiseerde activiteiten (zoals trainingen), welk materiaal kan worden ingezet ter ondersteuning van commerciële activiteiten van MYL. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de deelnemer akkoord, ook wanneer de deelnemer op dat beeldmateriaal te zien is.

Mogelijk beeldmateriaal(eventueel ter bescherming van de klant en de behandelaar), gemaakt tijdens de behandeling, zullen volledig confidentieel worden behandeld en zullen niet commercieel en aan anderen worden getoond, tenzij anders afgesproken.

Algemene voorwaarden intellectuele eigendom:

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MYL is de deelnemer/klant niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of op welke manier dan ook te verveelvoudigen.

Het intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan MYL.